Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

xal
Reposted fromFlau Flau viadanonisko danonisko
5975 d9ee
Reposted fromcinnamoos cinnamoos viadanonisko danonisko

June 19 2017

xal
3491 1baf
xal
4713 e9e1
Reposted fromparkaboy parkaboy viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
xal
6378 28bc 600
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
xal
1732 377a
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7380 b4ac
Reposted frommyry myry viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
xal
3845 1e53
Reposted fromoblivions oblivions vialubisztosuko lubisztosuko
xal
5387 d6ea
Reposted fromstroschek stroschek viadanonisko danonisko
xal
xal
0982 6770 600
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadanonisko danonisko
xal
Reposted fromFlau Flau viadanonisko danonisko
xal
Reposted fromnaich naich viaTerodal Terodal
xal
4877 c0bb 600
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaTerodal Terodal
xal
4820 2a9a 600
Reposted fromkaiee kaiee vialokrund2015 lokrund2015
xal
4183 c226 600
Reposted fromgreensky greensky viaTerodal Terodal
xal
5365 fb79 600
Reposted fromstroschek stroschek vialoca-blueberry loca-blueberry
xal
xal
9574 cdec
w sedno
xal
3206 37c7 600
Reposted fromMeshirr Meshirr viaOhJohnny OhJohnny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl